Menu
Menu
Deze website maakt gebruikt van Cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van DETECTORANDUS, gevestigd te LUTTEN

Versie geldig vanaf 01-03-2014

1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DETECTORANDUS. De voorwaarden zijn
voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DETECTORANDUS.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. DETECTORANDUS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van
de looptijd te wijzigen.


1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden
niet door DETECTORANDUS erkend.

1.4 DETECTORANDUS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties.

1.5 Alle producten op de site zijn onder voorbehoud van fouten, bijvoorbeeld druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DETECTORANDUS bestellingen tenminste binnen 30 dagen
uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van DETECTORANDUS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
DETECTORANDUS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport
van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert, of aangegeven door Detectorandus.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft
de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen te retourneren.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan DETECTORANDUS heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
schriftelijk melding te maken bij DETECTORANDUS, of aan te melden middels de website, middels de button "retouren".

De afnemer dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

 

Indien de zaken bij de afnemer in gebruk zijn genomen, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DETECTORANDUS er
zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de
berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel
voor rekening en risico van de afnemer. Bij een retourzendingen dient u ten allentijde te zorgen dat het product en de orignele verpakking
onbeschadigd en onbeplakt blijft.

Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.
Zorg dat u er bij het verzenden er een andere verpakking omheen doet
(bijvoorbeeld een grote doos of een vuilniszak) Indien de originele doos beschadigd is of beplakt zullen we kosten in rekening moeten brengen of de retourzending niet accepteren.

Indien u de order wilt annuleren of retour sturen dan even van te voren contact met ons opnemen middels
e-mail of telefoon.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor
• geleverde diensten.
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die gepersonaliseerd zijn.
• Occasions, DEMO of producten in opruiming worden NIET door ons retour genomen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij DETECTORANDUS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
van DETECTORANDUS. DETECTORANDUS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
Zie onze Privacy Policy.

5.2 DETECTORANDUS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 DETECTORANDUS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf
van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde
zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
DETECTORANDUS) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DETECTORANDUS. Eventuele gebreken of
verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan DETECTORANDUS
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit
recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.


6.4 Indien klachten van de afnemer door DETECTORANDUS gegrond worden bevonden, zal DETECTORANDUS naar haar
keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding
treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DETECTORANDUS en mitsdien het bedrag der
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van
DETECTORANDUS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van
DETECTORANDUS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DETECTORANDUS voor enige andere vorm van schade
is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 DETECTORANDUS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens DETECTORANDUS in gebreke is; B) de afnemer de
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde
zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de
aanwijzingen van DETECTORANDUS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid
geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard
of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt DETECTORANDUS zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DETECTORANDUS slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van DETECTORANDUS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 DETECTORANDUS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen DETECTORANDUS en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door
DETECTORANDUS op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 DETECTORANDUS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van DETECTORANDUS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 DETECTORANDUS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen
ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van DETECTORANDUS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 DETECTORANDUS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DETECTORANDUS gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien DETECTORANDUS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 DETECTORANDUS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze
website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door DETECTORANDUS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
DETECTORANDUS zolang de afnemer de vorderingen van DETECTORANDUS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere
of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen
van DETECTORANDUS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door DETECTORANDUS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DETECTORANDUS of een door
DETECTORANDUS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DETECTORANDUS haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te
nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht DETECTORANDUS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven aan DETECTORANDUS.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DETECTORANDUS en koper, welke niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [PLAATS] kennis, tenzij
DETECTORANDUS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.